دریافت@سازمان بورس و نحوه قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران@

سازمان بورس و نحوه قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران|30009615|cbk50317370|سازمان بورس و نحوه قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع سازمان بورس و نحوه قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیدهبیش ازچهار دهه از عمر بورس اوراق بهادار تهران می گذرد . به جرات می توان گفت که پس از این دوره زمانی ،هنوز این نهاد مهم بازار سرمایه ، برای بسیاری از مردم کشورمان ناشنا خته است واین در حالی است که از پیدایش بورس در جهان ، بیش از سه قرن می گذرد وامروزه در بسیاری ازکشور های توسعه یافته ودر حال توسعه ، بورس به زمینه مهمی برای تامین مالی وسرمایه گذاری تبدیل شده است. سرعت نو آوری در صنعت مالی جهان ، امروزه به حدی است که تقریبا هر ساله شاهد پیدایش ابزارهای مالی نوین ،تکنیکهای جدید تجزیه وتحلیل ویا فته هایی تازه در زمینه نظریه های مالی هستیم . شاید یکی از علل اصلی این تغییرات سریع ، لزوم همگا می دانش مالی وکارکرد های بازار سرمایه ،با سایر علوم وصنعت وتحولات خرد وکلان اقتصاد است . درزمان حاظر،توسعه یافتگی بازارهای پول وسرمایه ، لازمه ی توسعه اقتصادی وصنعتی است. کشورما نیز که درمسیر توسعه اقتصادی گام برداشته است بی شک باید توجه ویژه ای به بازار های مالی توسعه یافتگی آن داشته باشد. با وجود گسترش نسبی دانش مالی در چند سال اخیردر ایران وتوجه بیشتر مردم ودولت به بورس وبازار سرمایه ، هنوز تارسیدن به جایگاه مطلوب ، راه درازی در پیش است . در حال حاضر ، سطح آشنایی مردم کشورمان با بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته ، بسیارپایین است ودر این حوزه هنوز جای خالی کتب ومحصولات آموزشی وخلاء فرهنگ سرمایه گذاری کاملاَ محسوس است . تحقیق حا ظربا هدف کمک به توسعه کمی وکیفی روش های قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . عرضه اولیه سهام به اولین عرضه سهام شرکت در طول دوران فعالیت آن به عموم اطلا ق می گردد. روش حاظرزمینه یا بی ، همبستگی وعلی مقایسه ای است . جامعه آماری ، تعداد120 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران در طی سال های 1387 1380 می باشدیافته های تحقیق عبارتنداز:1)قیمت عرضه اولیه طی دو مرحله به قیمت تثبیت شده در بازار ثا نویه می رسد . 2)قیمت تثبیت شده سهام در بازار ثانویه بزرگتر ازقیمت عرضه اولیه است 3)قیمت گذاری عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران کمتر از واقع می باشد . 4) بین متغیر حساسیت سرمایه گذار(اندازه شرکت ، حجم معامله سهام در اولین عرضه ، تعداد خریداران در اولین عرضه ، نرخ تورم ، نسبت /E P ونسبت های جاری بدهی ، بازده حقوق صاحبان سهام وخالص ارزش رشد شرکت) تنها نسبت E/P با انحراف قیمت رابطه معنا داری دارد . 5)سرمایه گذاراز اولین روز عرضه اولیه تا تثبیت قیمت در بازار ثانویه دارای عکس ا لعمل بیش از حد می باشد . 6)بررسی متغیر های احتمالی مرتبط با قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه نشان می دهد کهازبین متغیر های مورد مطالعه در تحقیق تنها سه متغیر نرخ تورم ، نسبتP/E ونسبت بدهی بر قیمت بر قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه تاثیرگذاربودند .واژه های کلیدی :عرضه عمومی اولیه ، قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه ، انحراف قیمت ، عکس العمل سرمایه گذار، سازمان بورس اوراق بهادارفهرست مطالبعنوانفصل اول:کلیات1 1مقدمه1 2 تعریف مساله وموضوع تحقیق1 3اهداف تحقیق1 4اهمیت تحقیق1 5 روش تحقیق1 6پیشینه ی تحقیقفصل دوم : مبانی نظری وپیشینه2 1تعریف بورس واوراق بهادار2 2تاریخچه بورس واوراق بهادار درایران2 3نقش بورس اوراق بهادارازدیدگاه اقتصادی2 3 1جمع آوری سرمایه های جزئی وپراکنده2 3 2توزیع عادلانه درآمدوایجاد احساس مشارکت2 3 3ایجادیک بازار رقابتی کامل2 3 4تخصیص مطلوب منابع2 4مزایای بورس اوراق بهادار2 4 1مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه اقتصادکلان2 4 2مزایای بورس اوراق بهادارازدیدگاه سرمایه گذاران2 4 3مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه واحداقتصادی2 5انواع اوراق بهادار2 5 1اوراق قرضه2 5 2اوراق سهام2 6اهداف ووظایف اداره کل اوراق بهادار2 6 1اهداف اداره کل اوراق بهادار2 6 2وظایف اداره کل اوراق بهادار2 7عوامل تحکیم اوراق بهادار2 7 1ثبات عمومی حاکمیت یک کشور2 7 2ثبات ا قتصادی2 7 3قدرت مالی2 7 4وضع ترازپرداخت های خارجی2 7 5قدرت پول داخلی2 7 6عملکردسیستم بانکی کشور2 8آشنایی با هیات همکاری بورس وحرفه حسابداری2 9اهداف همکاری بورس اوراق بهادارباحرفه حسابداری2 9 1ساختارووظایف2 10وظایف کمیته های هیات همکاری بورس وحرفه حسابداری2 10 1کمیته استاندارد ودستورالعمل ها2 10 2کمیته کنترل کیفیت خدمات موسسات حسابرسی معتمدبورس2 10 3کمیته پذیرش موسسات حسابرسی معتمدبورس2 10 4کمیته آموزش، پژوهش، فن آوری ،وروابط بین الملل2 11ابزارهای مالی قابل معامله دربورس اوراق بهادار تهران2 11 1سهام عادی2 11 2حق تقدم خرید سهام2 11 3اوراق مشارکت2 11 4سهام ممتاز2 11 5سهام جایزه2 11 6مشتقات2 11 7اختیارمعامله2 11 8قراردادآتی2 11 9صکوک2 12چگونه دربازار بورس اوراق بهادارسرمایه گذاری کنیم2 13تجزیه وتحلیل صورت هاونسبت های مالی2 13 1انواع دارایی جاری2 13 2دارایی غیرحاری2 13 3دارایی ثابت2 13 4دارایی نامشهود2 13 5سایردارایی ها2 13 6بدهی هاوحقوق صاحبان سهام2 14آیین نامه معاملات درشرکت بورس اوراق بهادارتهران ولواحق آن2 15دستورالعمل رفع گره معاملاتی2 16دستورا لعمل اجرایی توقف نمادمعاملاتی اوراق بهادار2 17مالیات برارزش افزوده چه تاثیری بربورس اوراق بهادار دارد2 17 1معاملات اوراق سهام2 17 2ارائه دهندگان خدمات در بورس2 17 3گیرندگان خدمات در بورس2 18روش های کسب درآمددربورس اوراق بهادار2 19سازوکار معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران2 19 1دریافت کد معاملاتی بورس2 19 2درخواست خرید2 19 3درخواست فروش2 20قانون بازاراوراق بهادار2 21ارکان بازاراوراق بهادار ایران2 21 1بخش نظارتی2 21 1 1شورای عالی بورس واوراق بهادار2 21 1 2سازمان بورس واوراق بهادار2 21 2بخش اجرایی2 21 2 1بورس اوراق بهادارتهران2 21 2 2شرکت فرابورس ایران2 21 2 3شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه2 22مهمترین وظایف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار2 23شرایط پذیرش اوراق بهادار2 23 1بخش اول :بازارها2 23 2بخش دوم :پذیرش سهام عادی2 23 2 1شرایط عمومی2 23 2 2شرایط خاص پذیرش سهام عادی درتابلوی اصلی بازار اول2 23 2 3شرایط خاص پذیرش سهام عادی درتابلوی فرعی بازاراول2 23 2 4شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم2 24کاربردهای ارزش گذاری سهام2 24 1انتخاب سهام2 24 2ارزیابی رویدادها2 24 3ارزیابی استراتژی شرکت2 24 4استخراج انتظارات بازار2 25مفاهیم ومدل های ارزش گذاری2 25 1فرآیندارزش گذاری2 25 2شناخت شرکت2 25 3پیش بینی عملکردآتی شرکت2 26روش تحلیل گری قیمت سهام دربورس اوراق بهادار2 26 1روش بنیادین2 26 1 1بررسی وتحلیل اوضاع اقتصادی کشور2 26 1 2بررسی صنعت موردنظر2 26 1 3تجزیه وتحلیل شرکت2 26 2روش تکنیکال2 26 2 1مراحل بررسی قیمت سهام توسط چارتیست ها یاتکنیکالیستها2 26 3روش تئوری مدرن پرتفولیو2 27ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت2 28ضریب قیمت به سود2 28 1محاسبه ضریب EPS2 28 1 1محاسبه ضریب P/Eدنباله رو2 28 1 2محاسبه ضریبP/Eپیشرو2 28 2ارزش گذاری به روش مقایسه ای2 29روش های ارزیابی سهام برمبنای دیدگاه سودآوری2 30EPS سودهرسهم2 30 1روندنزولی2 30 2ثبات روند2 30 3روندصعودی2 31مزایای حضورسرمایه گذاران دربورس2 32روش قیمت گذاری سهام دربورس اوراق بهادارتهران2 33تغییرات قیمت سهام2 34عرضه اولیه سهام2 35تعریف عرضه عمومی اولیه2 36روش های انجام عرضه عمومی اولیه2 37مفاهیم مرتبط با عرضه اولیه سهام2 37 1عملکرد بلندمدت سهام عرضه اولیه2 37 2بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه2 37 3قیمت گذاری کمترازواقع2 37 3 1اطلاعات نامتقارن بین سرمایه گذاران مطلع وغیرمطلع2 38فرضیه نفرین برنده2 39فرضیه ابهام آتی2 37 3 2اطلاعات نامتقارن بین شرکت منتشرکننده وبانک های سرمایه گذاری2 37 3 3اطلاعات نامتقارن بین شرکت منتشرکننده وسرمایه گذاران2 40فرضیه علامت دهی2 41فرضیه بانک های سرمایه گذاری به عنوان تاییدکننده2 42فرضیه جلوگیری ازدعاوی2 43فرضیه افزایش حبابی قیمت2 44فرضیه منافع درطولانی مدت2 45فرضیه های رفتاری2 46خلاصه ای از پیشینه ی تحقیق2 46 1تحقیق های داخلی2 46 2تحقیق های خارجیفصل سوم3 1نتیجه گیری3 2پیشنهادات3 3منابع وماخذ1 1مقدمه ضرورت سرمایه گذاری برای رشد وتوسعه اقتصادی هر کشور انکار ناپذیر است . برای فراهم ساختن وجوه مورد نیاز، منابعی برای تامین سرمایه لازم خواهد بود . بهترین منبع برای تامین سرمایه ،پس اندازهای مردم است . هدایت صحیح ودرست وجوه سرگردان به سمت سرمایه گذاری های مولد، افزایش تولیدات ورشد ناخالص ملی ، ایجاد اشتغال وافزایش درآمد سرانه ونهایتآ رفاه عمومی را درپی خواهد داشت . پس باید یک سازوکار قوی ، این پس اندازها را به سوی بخش های تولیدی سوق دهد ونیاز مالی آن ها را فراهم کند. در این فرآیند بورس اوراق بهادار می تواندسهم عمده ای داشته باشد چرا که سرمایه های مردم را را به سمت تولید سوق داده واز طریق شرکت های کارگذاری به موُسسات تولیدی وبازرگانی می سپارد . از لحاظ عرضه سرمایه نیز سرمایه گذاران باید بکوشند پس انداز های خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشند .بورس اوراق بهادار وسازوکارعملیاتی آن می تواند ،جایگاه مناسبی درساختار مالی واقتصادی کشور به منظور توسعه وگسترش منابع نقدینگی کسب نماید . یکی ازمقدمات توسعه اقتصادی ، موفقیت در جذب وتامین منابع عظیمی است که درصورت عدم جمع آوری، ازمسیر تولید ارزش افزوده خارج وموجب کاستی در سلامت اقتصاد می گردد . چنان چه بازار سرمایه در راستای جلب اعتماد سرمایه گذاری بتواند سیاست گذاری نموده وقدم موثری بردارد قطعا درجهت متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده وقراردادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها ودر نهایت افزایش تولید ملی حرکت نموده است . نظر به اهمیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ونیز اهمیت قیمت گذاری در جذب سرمایه گذاران وموفقیت ناشران این تحقیق به بررسی نحوه قیمت گذاری سهام عرضه اولیه وعوامل موثربرآن می پردازد .روزانه صدها شرکت در دنیا با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند وبا این کار قصد دارند که سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت وگسترش عملیات خود را از این طریق تاُمین نمایند به همین خاطر برای این شرکت ها مهم است که قیمت تعیین شده برای سهام آن ها نشان دهنده ی ارزش واقعی دارایی ها وفرصت های توسعه ورشد آن ها در آینده باشد . این موضوع در حالی است که مطالعات وتحقیقات انجام شده توسط بسیاری از محققان در سراسر دنیا در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار نشان می دهد که قیمت تعیین شده برای سهام واوراق بهادار شرکت ها در اولین عرضه آن در بازار دارای مطلوبیت لازم نبوده وباعث می شود که سرمایه گذاران بتوانند با خرید سهام این شرکت ها در کوتاه مدت سود خود را افزایش داده واز بازده غیر عادی بهره مند شوند . مشخص است که این موضوع جدا از مخدوش کردن عملکرد بازار ومفهوم کارایی آن ، دارای ضرروزیان زیادی برای شرکت های منتشر کننده سهام خواهد بود همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که با افزایش بازده حاصل از خرید و فروش سهام شرکت تازه وارد در کوتاه مدت ، بازده بلند مدت اینگونه شرکت ها کمتر از بازده بلند مدت بازار خواهد گردید به همین دلیل باتوجه به نتایج تحقیقات انجام شده در سراسر دنیا بیان می شود که بازده کوتاه مدت حاصل از خرید سهام شرکت های تازه وارد بیشتر از بازده کوتاه مدت معمول بازار وبازده بلند مدت آن کمتر از بازده بلند مدت بازار طی دوره مشا به می باشد .1 2بیان مساله وموضوع تحقیقبورس اوراق بهادار، مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود معینی برخوردار شوند.در این میان، کمبود و یا فقدان ساز و کارهای لازمه بورس هنوز یکی از عوامل اساسی بازدارنده رشد و شکوفائی بورس است که یکی از مهمترین این موارد موضوع قیمت گذاری اولیه سهام شرکت هائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکت هائی که سهامشان برای اولین بار در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد، از آنجائی که پیش بینی واکنش بازار به سهام آنها بسیار مشکل است، قیمت گذاری سهامشان کار بسیار دشواری می باشد قیمت گذاری ، عبارت است ازمطالب دیگر:
📎تحقیق درباره در تكاپوي تأمين انرژي📎تحقیق درباره تهیه اسید بوریک از بوراکس 📎تحقیق درباره تئاتر و سينما 📎تحقیق درباره تيره سنبل الطيب Valerianaceae📎تحقیق درباره مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌📎تحقیق درباره مراحل تهيه قند از چغندر قند📎تحقیق درباره مردم شناسي و جامعه شناسي ايل و عشاير 📎تحقیق درباره مسموميت غذايي 📎تحقیق درباره معاد شناسي📎تحقیق درباره معجزات پیامبر 📎تحقیق درباره معرفی فاسقان در قرآن کریم📎تحقیق درباره معماري ايراني📎تحقیق درباره معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى📎تحقیق درباره مکانیک کوانتم📎تحقیق درباره مفهوم واژه پارک 📎تحقیق درباره مقام انسان از نظر قرآن📎تحقیق درباره مواد دفع آفات📎تحقیق درباره موتور پله ای (Stepper Motor) 📎تحقیق درباره موسیقی در فرهنگ ایرانی،اسلامی 📎تحقیق درباره سیستمهای تسلیحاتی موشکهای کروز و رویکردهای آن📎تحقیق درباره مهندسي مجدد چيست 📎تحقیق درباره مؤسسات عمومي 📎تحقیق درباره ميترائيزم📎تحقیق درباره مير عماد📎پاورپوینت اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان