دریافت@بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ته@

بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ته|30011778|cbk50317370|بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ته آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

رانفهرستچكيدهفصل اول: کليات تحقيق1 1 مقدمه2 1 . اهميت و ضرورت تحقيق3 1. بيان مسئله و تعريف موضوع تحقيق3 1 اهداف پژوهش4 1. فرضيات تحقيق5 1 روش تحقيق6 1. چارچوب نظري تحقيق7 1 متغيرهاي پژوهش8 1 .مدل تحليلي تحقيق9 1. قلمرو مکاني تحقيق10 1. قلمرو زماني تحقيق11 1. قلمرو موضوعي تحقيق12 1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تخصصيفصل دوم: مروري برادبيات تحقيقبخش اول: ويژگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار1 2 مقدمه2 2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي1 2 2 مجامع شركت سهامي1 1 2 2 مجمع عمومي عادي2 1 2 2 مجمع عمومي فوق العاده2 2 2 افزايش سرمايه شركت ها1 2 2 2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي2 2 2 2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده3 2 2 2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته4 2 2 2 افزايش سرمايه از محل اندوخته3 2 2 سود سهام شركت ها1 3 2 2 سود هر سهم2 3 2 2 تعديل سود هر سهمبخش دوم:نقش هاي حسابرسان وبازرس قانوني3 2 تعريف حسابرس وبازس قانوني4 2 وظايف حسابرس وبازرس قانوني5 2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانوني6 2 ويژگيهاي حسابرس وبازرس قانوني1 6 2 ويژگيهاي فردي حسابرس1 1 6 2 استقلال.1 1 1 6 2 تعاريف و تفاسيري درباره استقلال از منظر چارچوبهاي قانوني2 1 6 2 صلاحيت حرفهاي.3 1 6 2 صلاحيت اخلاقي و ساير ويژگيهاي شخصي2 6 2 ويژگيهاي ساختاري حسابرس3 6 2 عوامل تهديد کننده استقلال حسابرس4 6 2 حفاظت از استقلال حسابرس1 4 6 2 حاکميت شرکتي:1 1 4 6 2 کميته هاي حسابرسي7 2 نياز به خدمات اطمينان بخش از نگاه نظريه پردازان8 2 عوامل توجيه کننده تقاضا براي حسابرسي از ديدگاه مفاهيم بنيادي حسابرسي1 8 2تضاد منافع2 8 2 پيامدهاي اقتصادي با اهميت3 8 2 پيچيدگي4 8 2 عدم دسترسي مستقيم9 2 رابطة نمايندگي10 2 انتظارات منطقي و عقلايي11 2 فرضية مباشرت (نظارت)12 2 فرضية اطلاعات13 2 ارزش اطلاعات14 2 بحث کالاي عمومي15 2 بيمة سياسي16 2 فرضيات بديهي توجيه کننده حسابرسي17 2 فرضيات بديهي توجيه کننده رفتاري حسابرسي18 2 نقش عام اجتماعي واقتصادي حسابرسي19 2 نقش خاص اجتماعي حسابرسي1 19 2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمايه2 19 2 نقش حسابرسان در ارتباط با موديان مالياتي و حسابرسيبخش سوم :دلايل تغييرات حسابرسان مستقل وبازرس قانوني20 2 پديده تغيير حسابرسان.21 2 دلايل تغيير حسابرسان براساس تحقيقات انجام يافته1 21 2 اظهار نظر حسابرس2 21 2 کيفيت حسابرسي4 21 2 کاهش حق الزحمه حسابرسي3 21 2 تغيير مديريت5 21 2 اهرم مالي6 21 2پيچيدگي واحد مورد رسيدگي7 21 2وضعيت مالي مورد رسيدگي8 21 2 فعاليت تامين مالي9 21 2 ادغام10 21 2 مشکلات کنترل داخلي22 2 تغييرات ادواري حسابرسفصل سوم: روش اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3 اهداف تحقيق3 3 فرضيه هاي تحقيق4 3 روش تحقيق5 3 جامعه آماري6 3 نمونه آماري7 3 روش جمعآوري اطلاعات8 3 مدل مفهومي تحقيق9 3 روش آزمون فرضيه ها1 9 3 آزمون خي دو2 9 3 آزمون والد3 9 3 ضريب تعيين4 9 3 مدل تحليلي آماري10 3 طبقه بندي، تشخيص و نحوي محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق1 10 3 متغير مستقل :2 10 3 متغير وابسته(AC)3 10 3 متغير كنترليفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق1 4 مقدمه2 4 يافته هاي تحقيق1 2 4 آمارتوصيفي2 2 4 آمار استنباطي1 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال1 1 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره2 1 2 2 4 ارائه مدل چند متغيره بهينه3 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال1 3 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره2 3 2 2 4 ارائه مدل چند متغيره بهينه4 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال1 4 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره2 4 2 2 4 ارائه مدل چند متغيره بهينه5 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال1 5 2 2 4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره2 5 2 2 4 ارائه مدل چند متغيره بهينهفصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها1 5 مقدمه2 5 خلاصه موضوع و روش تحقيق3 5 خلاصه يافته هاي تحقيق1 3 5 نتيجه آزمون فرضيات تحقيق4 5 بررسي تطبيقي يافتهها6 5 محدوديتها7 5 پيشنهادها2 7 5 پيشنهادها براي تحقيقات آتيپيوست هامنابع و مآخذچكيدهدر اين تحقيق به ران پرداخته شده است. پديده تغيير حسابرسان مانند تيغ دو لبه اي است که هم مي تواند جهت اصلي بازار ارائه خدمات حرفه اي را سامان بخشد و هم مي تواند فلسفه وجود حسابرسي را متزلزل کند. تغييرات حسابرس مستقل وبازرس قانوني مي تواند به دلايل مانند محتواي گزارش حسابرس مستقل، کيفيت حسابرسي، حق الزحمه حسابرسي وتغيير در اعضائ هيات مديره باشد. با اين وجود استفاده کنندگان ازصورتهاي مالي بايد آگاه باشند که تغيير حسابرس مي تواند پي آمد متغيرهاي غير از آنچه در اين تحقيق مورد بررسي وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمايه نيز اين پديده هم توانايي ارسال علائم خوش بينانه و اصلاح جريان سرمايه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم مي تواند منجر به تخصيص غير بهينه منابع گردد. استفاده مفيد و موثر از اين پديده در جهت افزايش کارايي و اثر بخشي بازار سرمايه مستلزم شناسايي ابعاد وجودي آن و اتخاذ تمهيدات مناسب و اقتضايي در رابطه با تکرار اين پديده است.در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زماني (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدلهاي رگرسيون لوجستيک تک متغيره بر مبناي دادههاي مقطعي به بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهينه از رگرسيون لوجستيک چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق در هر مقطع زماني از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهينه از آزمون خي 2 استفاده شده است.از آماره R2 جهت بررسي ميزان تغييرات متغير وابسته که ناشي از تغييرات متغيرهاي توضيحي است بهره گرفته شده است.يافته¬هاي تحقيق نشان مي دهد که تغيير در اعضاء هيات مديره در تمامي سالهاي مورد مطالعه تحقيق(86 83 ) وحق الزحمه حسابرسي در مقطع زماني1383 بر تغييرحسابرسان مستقل تاثير مثبت داشته است. ولي تاثير ساير متغير ها در طي سالها مورد مطالعه مورد تاييد قرار نگرفته است.مطالب دیگر:
📝مروری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران معاصر و بررسی روابط با کشورهای دیگر و گسترش آنه📝بررسی تفسیر برخی آیات پیرامون نتایج اعمال انسان📝بررسی تفسیر آیاتی پیرامون دوری از فساد و نفاق و کفر📝بررسی کنترل کیفیت آماری و مراحل آن📝بررسی ملي شدن صنعت نفت ايران و وقایع و تصویب آن و مروری بر مصدق و زندگی و فعالیتهای او📝بررسي علل افزايش جمعيت و مهاجرت و کنترل و پیشگیری از بیماریها📝بررسی احکام و قوانین پیرامون اجازه ولي در عقد نكاح و مروری بر طلاق و قوانین آن📝بررسی استان قزوین و مطالعات طبیعی و فرهنگی و سیاسی آن📝بررسی نیازها و بلوغ رفتاری و خصوصیات نوجوانی و اثرات آن📝بررسی حسادت ازدیدگاه اسلام و آثار و درمان آن📝بررسی فوروم اجتماعی جهانی و اهداف و تشکیلات و اجلاس آن📝بررسی زندگی کوروش کبیر و دوران حکومت و آرامگاه او در پاسارگاد📝بررسی سیستم هيدروليك و پنوماتيك و قوانین پایه و اجزای آنها📝دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي امریکا📝بررسی جریان مستقیم و مولدها و ماشینهای الکتریکی آن📝شناخت ويافتن راهكارهاي مناسب‎براي كاهش‎جمعيت كيفري زندان‌ها📝بررسی انواع موتور الکتریکی و ژنراتورها📝بررسي نظريه فيلسوفان درباره حدوث يا قدم نفس📝بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا📝بررسی فمنیسم وگرایشهای آن و مروری بر روسپيگري و سابقه و ابعاد آن📝تبيين و اثبات فطرت خداشناسي و پاسخ به شبهات📝بررسی مفاهیم وجود و انواع ادراک از دیدگاه فلسفه اسلامی📝بررسی ژنتیک جمعیت و سیرتحولی و مبانی آن📝بررسی استراتژی نت و بررسی تجربی ارتباط میان تجارت و استراتژی های نت📝بررسی خصوصيات سلولهاي بنيادي مغز استخوان