دریافت@ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداریو هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار@

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداریو هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار|30014740|cbk50317370|ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداریو هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداریو هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تهران 251چكيده:..مقدمه:..فصل اول: کلیات تحقیق1 1.مقدمه :2 1. بيان مسئله3 1. اهميت و ضرورت تحقيق4 1. اهداف تحقيق5 1.فرضيه هاي تحقيق6 1.روش تحقيق7 1.مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق8 1 .قلمرو تحقيق1 8 1. قلمرومكاني:2 8 1. قلمرو زماني:3 8 1. قلمرو موضوعي:9 1. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق10 1. ساختار تحقيقفصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1 2 . مقدمه2 2. محافظه كاري در گزارشگري مالي1 2 2.تعريف محافظه كاري2 2 2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري4 2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري1 4 2. معيارهاي خالص دارايي ها2 4 2. معيارهاي سود و اقلام تعهد6 2. رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB297 2. معيارهاي محافظه کاري1 7 2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام2 7 2. معيار عدم تقارن زماني سود3 7 2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود8 2. هزينه سرمايه1 8 2 . مفروضات الگوي هزينه سرمايه2 8 2.نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذار3 8 2. نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي4 8 2 .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه5 8 2 .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه6 8 2. ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه7 8 2 .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه8 8 2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود9 8 2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام....9 2 بخش دوم :پيشينه تحقيق10 2. پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور1 10 2 نقش اطلاعاتي محافظه كاري2 10 2 محافظه كاري در حسابداري3 10 2 بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي4 10 2 بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد....5 10 2 بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره...6 10 2 اطلاعات و هزينه سرمايه7 10 2 ارائه مجدد در حسابداري و ريسك اطلاعاتي8 10 2 هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود9 10 2 محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه11 2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران1 11 2 عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي2 11 2 بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي3 11 2 شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن4 11 2 رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران5 11 2 بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران6 11 2 محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاريفصل سوم: روش اجرای تحقیق1 3 مقدمه:2 3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش3 3. جامعه آماري4 3 . قلمرو موضوعي.5 3 . قلمرو زماني و مكاني6 3 . روش گردآوری اطلاعات7 3. تجزیه و تحلیل اطلاعات1 7 3 متغيرهاي مستقل(توضيحي(:2 7 3 متغير وابسته :8 3 . چگونگي بررسي فرضيه ها1 8 3 . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي:2 8 3 .آزمون معني دار بودن فرضيه ها3 8 3 .آزمون معني دار بودن متغير مستقل4 8 3. آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R5 8 3 .آزمون خود همبستگي بين مشاهدات9 3 روش آزمون فرضيه ها :1 9 3: آزمون فرضيات2 9 3.آزمون فرضيه اول:3 9 3 . آزمون فرضيه دومفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها1 4 ‏ مقدمه:2 4 .آمار توصيفي3 4 : ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقي4 4 : نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي5 4. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق1 5 4 .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق1 1 5 4. نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي2 1 5 4 .خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش پرتفوي2 5 4 .نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق6 4. خلاصه نتايج7 4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه هافصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات1 5 مقدمه:2 5. خلاصه يافته هاي تحقيق3 5. نتایج حاصل از تحقیق4 5 . محدوديتهاي تحقيق5 5. پيشنهادها1 5 5. پيشنهاد برخاسته از تحقيق2 5 5 . پيشنهاد براي تحقيقات آتيپیوستهامنابع و ماخذ:منابع فارسي:منابع لاتین:چکیده انگلیسیجدول (1 2 ): خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايهجدول ( 2 2) : خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايهجدول (1 4) : آمارهاي توصيفي متغير هاي مدل تحقیقجدول (2 4): ماتريس ضريب همبستگي متغير هاي تحقيق براي مدل اصليجدول (3 4):نتايج برآورد فرضيه اول بر اساس مدل كلي83جدول (4 4) : طبقه بندي شركت ها بر اساس اندازه هزينه سرمايه84جدول (5 4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 12 تا 19 درصد هزينه سرمايهجدول (6 4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 20 تا 27 درصد هزينه سرمايهجدول (7 4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 28 تا 35 درصد هزينه سرمايه88جدول (8 4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 36 تا 43 درصد هزينه سرمايهجدول (9 4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 44 تا 51 درصد هزينه سرمايهجدول (10 4) :خلاصه نتايج حاصل از اندازه گيري محافظه كاري بر اساس پرتفويجدول (11 4) : نتايج برآورد فرضيه دوم بر اساس مدل كليجدول 12 4 : جدول خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاجدول (1 5) خلاصه نتايج و يافته هاي تحقيق

چكيده:اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود .با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 86 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1387 و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد .علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي است .مقدمه:تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.در واقع در اين تحقيق، محافظه كاري با استفاده از دو معيار عدم تقارن زماني سود كه به بررسي تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از ديدگاه سود و زياني و همچنين معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معياري ترازنامه اي و حاصل تقسيم ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي باشد، در قلمرو زماني بين سالهاي 1380تا 1387 در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار مي دهد.همچنين آنكه در تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به سئوال اصلي تحقيق كه "آيا بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه رابطه اي وجود دارد؟ " هستيم.تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و از نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنين براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.در اين تحقيق براي آزمون فرضيه هاي تحقيق كه عبارتند از:فرضيه اول: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود منفي است.فرضيه دوم: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري سهام منفي است.از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است.

فصل اولكليات تحقیق

1 1.مقدمه :سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تأمين كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت بوسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادار تجسم مي يابد. اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي متجلي مي گردد، سرمايه گذاران هميشه به طور ثابت و يكنواخت از اطلاعات حسابداري استفاده مي كنند بدون آنكه اين اطلاعات را از نظر تغييرات انجام شده در روشهاي حسابداري تعديل كنند ويا به نحوه محاسبه آن توجهي داشته باشند(هندريكسون،1982،ص 15 ) .

مطالب دیگر:
📃دانلود مجووعه جدیداز فایل های NVRAM لینوو Lenovo📃اطلاعات کلی درباره نگهداری ماهی پرت📃بیماری های شاه طوطی📃پرنده ما میوه نمی خورد چه کنیم📃اطلاعات مهم درباره نگهداری طوطی ملنگو ( اسکندر کوچک)📃همه اطلاعات مورد نیاز شما درباره لاک شت گوش قرمز📃هفت نکته اصولی برای رام کردن کاسکو📃قالب آماده کارت ویزیت LOVE📃بیسیک فور اندروید📃پاورپوینت 32 صفحه ای منابع و روش های نوین تولید برق (2012)📃تحقیق 66 صفحه ای در مورد PLC 📃مقاله ترجمه شده 📃ایمنی برق در 15 صفحه📃مقاله 46 صفحه ای تحلیل شرایط منابع تجدید پذیر در ایران و جهان 📃بررسی انتقال دهنده ها ( ترانسفورماتور ها) 44 صفحه ای📃مقاله 69 صفحه ای فارسی بررسی کیفیت توانی 📃مقاله ترجمه شده 49 صفحه ای ایزولاسیون و مقره ها📃مقاله 35 صفحه ترجمه شده نیروگاه هسته ای 1392📃تحقیق ترجمه شده 51 صفحه ای در مورد پست فشار قوی📃آرتیکل 60 صفحه ای بررسی اجزای سیستم های انتقال در فیبر نوری 2014📃کارت ویزیت «دکتر قلب و عروق»📃انواع بوسیدن و تفسیر آن در زبان بدن📃آموزش تحلیل حرارتی یک لوله زانویی که در مسیر جریان آزاد هوا قرار می گیرد.📃تحقیق آشنایی با مشاهیر وحماسه های منظوم ایران واصطلاحات شاهنامه فردوسی📃آموزش اتوکد1