دریافت@بررسی سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران@

بررسی سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|31022523|cbk50317370|بررسی کامل سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,سود مندی سود تقسیمی,تبین بازدهی سهام,بورس اوراق بهادا
هم اکنون فایل با موضوع بررسی سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بررسی کامل سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 158 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 158 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1 -1)مقدمه 6
2-1(بيان مسئله 7
3-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقيق 8
4- 1( اهداف تحقيق 9
5-1) چار چوب نظری تحقیق 10
6-1)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها 11
7-1) فرضیه های تحقیق 13
8-1) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2)مقدمه 21
2-2)محدوديت ها وعوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود 21
1-2-2)وضعيت نقدينگي 21
1-2-2) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه 21
3-2-2)محدوديت هاي قرار دادهاي استقراض 22
4-2-2)محدوديت هاي قانوني 23
5-2-2)سود آوري و فرصت هاي سرمايه گذاري 23
6-2-2)ماليات 23
7 -2-2)نياز سهامداران 23
3-2)دلايل پرداخت سود سهام 24
4-2)روشهاي پرداخت سود سهام 25
1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد 25
2-4-2)سود سهمي 26
5-2)شيوه پرداخت سود سهام در ايران 26
6-2)سياست های متداول تقسيم سود 28
1-6-2 )نسبت سود تقسيمی ثابت 28
2-6-2)پرداخت سود ثابت 28
3-6-2)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه يک مبلغ اضافی 29
7-2)نظريه های مختلف درباره سياست پرداخت سود سهام 29
8-2)مکاتب فکري در مورد تقسيم سود 30
1-8-2)نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام 31
2-8-2)فرضيه نامربوطي سود سهام ـ فرضيه موديلياني و ميلر 44
9 -2)فرضيه علامت دهي سود سهام 47
10-2)بازده 48
1-10-2)انواع بازده 49
1-1-10-2)بازده کمی 49
2-1-10-2 ) بازده کیفی 53
2-10-2) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی 54
1-2-10-2)نرخ بازده مورد انتظار 55
2-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ) 56
3-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم ) 56
11-2)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی ) 59
12-2) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران 60
13-2) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار 60
14-2) بررسي تجربيات گذشته 62
1-14-2)تحقیقات خارجی 62
1-1-14-2) تحقيقات لينتنر 63
2-1-14-2)تحقيق علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي 65
3-1-14-2 )خلاصه تحقيق چون ـ چياچنگ، پراوين كومار، كا. سيوارا ماكريشنان 70
2-14-2) تحقيقات داخلي 74
1-2-14-2) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده 74
2-2-14-2) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی 75
3-2-14-2) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی 76
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3 -1) مقدمه 82
2-3 )روش تحقیق 82
3-3 )جامعه مطالعاتی 83
4-3) قلمرو تحقیق 84
1-4-3) قلمرو مکانی تحقیق 84
2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق 84
3-4-3 )قلمرو موضوعي تحقیق 84
5-3) روش های جمع آوری اطلاعات 84
6-3) روش تجزيه و تحليل اطلاعات 85
1-6-3( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4) مقدمه 91
2-4 ) شاخص های توصیفی متغیرها 91
3-4) روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق 93
4-4 ) تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 94
1-4-4) بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 95
2-4- 4 )خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه 96
1-2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول 96
2-2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم 100
3 -2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 111
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 )مقدمه 127
2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 127
1-2-5)نتایج فرضیه اصلی اول 128
2-2-5)نتايج فرضیه اصلی دوم 128
3-2-5)نتايج فرضیه اصلی سوم 129
3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق 131
4-5) پیشنهادها 131
1-4-5) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 132
2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 132
5-5 )محدودیت های تحقیق 133

فهرست نمودار ها و جداول
نگار 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق ، شاص های مرکزی ، 92
شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (statistics)
نگاره 2-4 : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (k-s) 95
نگاره شماره ( 3-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین 96
، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 97
نگاره شماره (5-4): ضرایب معادله رگرسیون(coefficients) 98
بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 99
نمودار شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال 99
آتی (Et+1) بازده سهام Rt
نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، 101
ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 102
نگاره شماره ( 10-4) : ضرایب معادله رگراسیون (Coefficients) 103
بین سود سال اتی و بازده سهام
نمودار شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 104
نمودار شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی 105
(Et+1) و بازده سهام (Rt)
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل 106
شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 107
بین سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 108
بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره ( 16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 109
نمودار شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی 110
(Et+1) و بازده سهام (Rt)
نگاره شماره (18-4) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه 111
فرعی الف و ب و فرضیه اصلی اول
نگاره شماره ( 19-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین 112
تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 113
(ANOVA) بین سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
(coefficients) بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره (22-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار شماره( 23-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام 116
نگاره شماره ( 24-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین 117
تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (25-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 118
نگاره شماره (26-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 119
بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره (27-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای 120
معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره ( 28-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام 121
نگاره شماره (29-4) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی ج و د 122
نگاره شماره (30-4) : برازش رگرسیون چند گانه از متغیرهای تحقیق 123
نگاره شماره (31-4) : خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 124
شکل 2-1 ـ عايدات ، سرمايه گذاري و منابع مالي جديد 36
جدول 2-1 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 37

چکیده:
سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود . این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی و مقدار آن به عنوان متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين و تدبیر پرداز، براي محاسبه متغير هاي پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
نتایج فرضیه اصلی اول: به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛كه اين ضريب همبستگي به ميزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع متغير هاي ياد شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن 118/0 مي باشد، نشان می دهد كه 8/11% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی دوم: به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت در شركت هاي پرداخت كننده سود، بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛كه اين ضريب همبستگي به ميزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغير هاي ياد شده ، نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به مقدار 156/0، نشان می دهد كه 6/15% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی سوم: به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت در شركت هائي كه سود بيشتري پرداخت مي كنند بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران وجود دارد و مقدار آن410/0 است. ؛كه اين ضريب همبستگي به ميزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغير هاي يا د شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن 160/0 مي باشد، نشان می دهد كه تنها 16% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.

مقدمه:
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح بوده است به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند وهم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار حساس و با اهمیت است ، از سوی دیگر واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد . مهمترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه گذاران ، مدیران وفعا لان بازا ر سرمایه در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش هاي كاربردي بوده و بر مبناي روش و ماهيت در طبقه بندي تحقيقات همبستگي قرار مي گيرد و با استفاده از رگرسيون ساده و چند متغيره به بررسي ميزان رابطۀ همبستگي بین سود تقسیمی و بازدهی سهام پرداخته است. . يافته هاي پژوهش حاضر ادعا دارد كه رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای 1387-1383 بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند وجود دارد .


مطالب دیگر:
طرح آماری سن 50 نفر از افرادطرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعیطرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبحطرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شودطرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضیطرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضیگزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی،گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصارهطرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییانطرح آماری نمراتطرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگطرح بررسی آمارطرح بررسی روشهای آماریگزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستونطرح مالی بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌هاطرح مالی در صنعت برق (به صورت فرضی)تحقیق کارخانه رادیاتورطرح مالی سیستم حسابداری در بیمهطرح مالی كارخانه برق شهریطرح مالی ایران خودروتحقیق كار آفرینی و مدیریت نشاططرح مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاریکارآموزی شرکت کنسرو کرجطرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریرطرح مالی بررسی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی