دریافت@بررسی تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس@

بررسی تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس|32010948|cbk50317370|بررسی تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس,فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام ,تعریف اقلام تعهدی اختیاری,تعریف اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری,مفهوم اقلام تعهدی,اقلام تعهدی اختیاری و غیراخت
هم اکنون فایل با موضوع بررسی تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان بررسی بررسی تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 87 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.

مقدمه
محاسبه سود خالص یک واحد تجاري تحت تأثیر روش ها و برآوردهاي حسابداري قرار می گیرد. لذا همواره امکان دستکاري یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاري سود، رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگري عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب براي دستکاري سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخی محدودیت هاي ذاتی حسابداري از جمله نارسایی هاي موجود درفرآیند برآوردهاي آتی وامکان استفاده ازروش هاي متعددحسابداري توسط واحدتجاري موجب شده است که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت هاي مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم گیر ی های منطقی است(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2004).
درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه این فصل طرح کلی پژوهش شامل فرضيه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه هاتشريح مى شوند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 2
1-2. تشریح موضوع و بیان مساله 3
1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 4
1-4. هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام پژوهش 5
1-4-1. اهداف ویژه 5
1-5. نام بهره‌وران 5
1-6. سوال های پژوهش : 6
1-7. فرضيه‌ها ی پژوهش : 6
1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها 6
1-9. روش پژوهش 8
1-10 . روش و ابزار گردآوري اطلاعات 9
1-11. جامعه و نمونه آماری 9
1-12. قلمرو پژوهش 10
1-12-1. قلمرو موضوعی 10
1-12-2. قلمرو زمانی 10
1-12-3. قلمرو مکانی 10
1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی 10
1-14. ساختار پژوهش 11
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. اقلام تعهدی 13
2-2-1. تعریف اقلام تعهدی 14
2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی 15
2-2-3. مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی 15
2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود 19
2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬ 20
2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 20
2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬ 21
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 21
2-3. فرصت های رشد 22
2-3-1. نظریه منابع مالي داخلي 26
2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری 28
2-4. پیشینه پژوهش‬‬‬ 35
2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور 35
2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور 38
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 41
3-2.روش پژوهش 41
3-3. فرضیه های پژوهش 42
3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن 44
3-5. جامعه و نمونه آماري 46
3-6. گردآوري اطلاعات 47
3-7. روش‌های آماری و ابزار تحليل داده‏ها وآزمون فرضیه ها 48
3-7-1. رگرسیون چند متغیره 49
3-7-1-1. ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده 50
3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی 50
3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها 51
3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل 51
3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرايب 52
3-8 . بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن 52
3-8-1. مدل اثر ثابت 53
3-8-2. مدل اثر تصادفی 53
3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی 54
3-8-3-1. آزمون چاو 54
3-8-3-2.آزمون هاسمن 54
3-9. خلاصه فصل سوم 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 57
4-2. آمار توصیفی داده‌ها 57
4-3.آزمون پایایی متغیرها 58
4-4. تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 59
4-4-1.آزمون چاو 60
4-4-2.آزمون هاسمن 60
4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 61
4-5-1. آزمون استقلال خطاها 61
4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 62
4-5-3. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 62
4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول 62
4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم 63
4-5-4. ناهمسانی واریانس ها 63
4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 64
4-6. آزمون فرضیات پژوهش 64
4-6-1. آزمون فرضیه اول 64
4-6-2. آزمون فرضیه دوم 66
4-7. خلاصه فصل چهارم 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه 70
5-2. بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش 70
5-3. پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 72
5-4. پيشنهادهای موضوعی براي پژوهش‌هايآتي 72
فهرست منابع و ماخذ
الف . منابع فارسی 73
ب . منابع انگلیسی 75

مطالب دیگر:
📗گوناگونی جانداران📗گونه های تریکوسترونژیلوس یک نوع بیماری خاص📗گونه های تریکوسترونژیلوس📗گیاه نعناع📗گیاه ساقه و ریشه گیاهان📗گیاهان دارویی 2📗گیاهان دارویی📗گیاهان زینتی📗گياهان موثر بر سرماخوردگي📗لارو مهاجر احشایی و التهاب داخل چشم نماتودی📗لایه اوزون📗لايه اتصال داده ها📗لذت ترك سیگار📗لکه قهوه اي يونجه📗لوالوا📗لوله پیتوت📗لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال📗لوله نازل دال قوسی Firozian📗لیشمانیازیس📗ماتریس ارزیابی ریسک های HSE📗ماتريس📗مادر📗مادربورد📗ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی📗مازندران