دریافت@ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس@

ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس|32011069|cbk50317370|دوره گردش موجودی کالا, میانگین صنعت, نسبت سودآوری, دوره وصول مطالبات, میزان دفعات واریز بستانکاران,ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس
هم اکنون فایل با موضوع ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 97 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت ها و نسبت سودآوری آن ها درشرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسئله و هدف تحقیق کاربردی و ازجهت روش استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. در تحقیق حاضر جامعه ی آماری مورد بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در قلمرو زمانی 1386 الی 1390 است. از بین جامعه آماری در نظر گرفته شده تعداد 203 شرکت بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغيرهاي مستقل در این تحقیق شامل دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واريز بستانكاران، ميانگين صنعت هر شركت و نسبت«SGAE/SALES». و متغیر وابسته شامل نسبت های سودآوری می باشد. در این تحقیق روش تجزيه وتحليل داده ها شامل روش هاي توصيفي از قبیل پارامترهای مرکزی هم¬چون میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی هم چون انحراف معیار، اميد رياضي، چولگی و کشیدگی و جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره، آزمون های همبستگی وتحلیل واریانس استفاده می گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد: بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري رابطه معنی-داری وجود دارد؛ بين متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واریز بستانکاران، ميانگين صنعت و نسبت هزینه های فروش و عمومی و اداری به فروش خالص و نسبت سودآوري رابطه معنی داری وجود ندارد؛ با توجه به نتایج آزمون رگرسیون می¬توان گفت که متغیّر دوره گردش موجودی کالا با ضریب 439.0، متغیّر میانگین صنعت با ضریب 149.0 بر نسبت سودآوری شرکت های مورد مطالعه در قلمرو پژوهش تأثیر می¬گذارند.

مقدمه
هميشه ‌‌شكوفايي ‌‌و ‌‌پويايي ‌‌يك ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادي ‌‌مرهون ‌‌بهره برداري ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسيعي ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌مي باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ها ‌‌نيز ‌‌به عنوان ‌‌يك ‌‌ثروت ‌‌ملي ‌‌مي باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌هميشه ‌‌نشان دهنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نقش ‌‌اساسي ‌‌و ‌‌بنيادي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مديران ‌‌نيز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانايي ‌‌و ‌‌كفايت‌‌، ‌‌نيازمند ‌‌اطلاعات ‌‌براي ‌‌تصميم گيري‌، ‌‌هدايت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامه ريزي ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌به عنوان ‌‌يك ‌‌سيستم ‌‌اطلاعاتي‌‌، ‌‌تامين كننده ‌‌قسمت ‌‌عمده اي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌كه ‌‌معمولا ‌‌مديريت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌كارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتكا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالي‌‌، ‌‌غير ‌‌ممكن ‌‌و ‌‌يا ‌‌لااقل ‌‌كم ‌‌نتيجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهايتاً ‌‌اين كه ‌‌اين ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهيه ‌‌و ‌‌تنظيم ‌‌صورت هاي ‌‌مالي ‌‌ميباشد ‌‌كه ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلي ‌‌و ‌‌خارجي ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌منطقي ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌ياري ‌‌مي رساند‌‌.
البته ‌‌در ‌‌سال هاي ‌‌اخير ‌‌تعاريف ‌‌حسابداري ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بيش¬تر ‌‌اين ‌‌تعريف¬ها ‌‌ضمن ‌‌اهميت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ويژگي ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالي، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصميم ‌‌گيري ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌و ‌‌اقتصادي ‌‌تاكيد ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌براي ‌‌اينكه ‌‌بتوان ‌‌فعاليت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌واحد ‌‌اقتصادي ‌‌را ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نمود ‌‌بايد ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بين ‌‌اين ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌كه ‌‌اين ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌كند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌هميشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقايسه ‌‌معني ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعي ‌‌پيدا ‌‌مي ‌‌كنند‌‌.از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هايي ‌‌كه ‌‌براي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌شركت ‌‌پيشنهاد ‌‌مي ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌يابي ‌‌مي باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌كه ‌‌اين ‌‌عمل ‌‌درك ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقريبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبي ‌‌براي ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌ها ‌‌مي ‌‌باشد‌‌. ‌‌يك ‌‌تحليلگر ‌‌بايد ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هايي ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نمايد ‌‌كه ‌‌اطلاعات ‌‌مفيد ‌‌و ‌‌مناسبي ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شركت ‌‌ارائه ‌‌نمايد‌‌. ‌‌زيرا ‌‌موفقيت ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌كاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحيح ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحليلگر ‌‌بستگي ‌‌دارد. ‌‌بايد ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌كه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رويداد‌‌ها‌‌ي ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌مي ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالي ‌‌كه ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلي ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌با ‌‌آينده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌گذشته ‌‌زمينه ‌‌ساز ‌‌آينده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هايي ‌‌كه ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسي ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتايج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمايي ‌‌است ‌‌براي ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌آينده ‌‌(بررسي ‌‌هاي ‌‌حسابداري، ‌‌دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاييز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراكه ‌‌هدف ‌‌هاي ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌هاي ‌‌اطلاعاتي ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌مي ‌‌گيرد ‌‌(عالي ‌‌ور، ‌‌نشريه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌اساسي، ‌‌مركز ‌‌تحقيقات ‌‌حسابرسي‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلي ‌‌گزارشگري ‌‌مالي‌‌، ‌‌بيان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادي ‌‌رويدادها ‌‌و ‌‌عمليات ‌‌مالي ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌براي ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌كمك ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصميمات ‌‌مالي ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلي ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌است ‌‌كه ‌‌محصول ‌‌نهايي ‌‌فرآيند ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌محسوب ‌‌مي ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهيه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌براي ‌‌اين ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌استفاده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌نسبت ‌‌نيز ‌‌وسيله ‌‌اي ‌‌براي ‌‌تعيين ‌‌رابطه ‌‌بين ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌كه ‌‌بصورت ‌‌جزئي ‌‌و ‌‌كلي ‌‌و ‌‌يا ‌‌به ‌‌شكل ‌‌درصدي ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌مي ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همين ‌‌رو ‌‌امكان ‌‌مقايسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزيابي ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطوركلي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبي ‌‌براي ‌‌ارزيابي ‌‌عمليات ‌‌مالي‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌اعتباري ‌‌و ‌‌تعيين ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قيمت ‌‌سهام ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌اين ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمايه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مشاوره ‌‌مديريت ‌‌در ‌‌تعيين ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بكار ‌‌برده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌مي ‌‌تواند ‌‌ ‌‌براي ‌‌اندازه ‌‌گيري ‌‌كارآيي‌‌، ‌‌ريسك ‌‌و ‌‌سوداوري ‌‌مفيد ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمي ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهيم ‌‌واحدي ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شركت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌ديگر ‌‌كاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌يكسان ‌‌نيست ‌‌و ‌‌با ‌‌يكديگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌كه ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌كاربرد ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌در ‌‌كشورهاي ‌‌گوناگون، ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌قوانين ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رويه ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گوناگوني ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامين ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداري ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسي¬‌‌هاي ‌‌حسابداري‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاييز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.

فهرست مطالب:
فصل اول 2
ا-کلیات تحقیق 2
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسأله 4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4) اهداف مشخص تحقيق 7
1-5) سوالات تحقيق 7
1-6) فرضيه‏هاي تحقیق 8
1-7) قلمرو تحقيق 8
1-8) روش انجام تحقيق 8
1-9) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 9
فصل دوم 12
2-مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1) مقدمه 12
2-2) تاریخچه مختصری از بورس در جهان 12
2-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران 13
2-3-1) دوره نخست(1357-1346) 13
2-3-2) دوره دوم (1367- 1358) 14
2-3-3) دوره سوم(1383-1368) 14
2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) 15
2-4) تعریف بورس 16
2-5) موجودی مواد و کالا 18
2-6) ارزشیابی موجودی کالا 18
2-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی 19
2-7) مبانی ارزیابی موجودیها 22
2-8) گردش موجودی کالا 24
2-9) دوره گردش موجودیها 25
2-10) دوره وصول مطالبات 26
2-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 29
2-12) دوره واریز بستانکاران 29
2-13) هزینه¬های قابل قبول مالیاتی 31
2-14) هزینه¬های توزیع و فروش و اداری و عمومی 33
2-15) سرمایه در گردش 35
2-16) مدیریت سرمایه در گردش 36
2-17) پيشينه تحقيق 38
2-17-1) تحقیقات داخلی 38
2-17-2) تحقیقات خارجی 40
2-18 ) خلاصه و جمع بندي 45
فصل سوم 49
3- روش شناسی تحقیق 49
3-1) مقدمه 49
3-2) روش كلي و چارچوب تحقیق 49
3-3) جامعه آماری 51
3-4) حجم نمونه و كفايت آن 51
3-5) روش نمونه گيري 52
3-6) ابزار جمعآوری دادههاي تحقيق و كاربرد آن ها 53
3-7) روش هاي گردآوري داده هاي تحقيق و كاربرد آن ها 53
3-8) اعتبار و پايايي ابزارتحقيق: 54
3-9) روش هاي تجزيه و تحليل داده¬ها 56
3-9-1) روش هاي آماري: 56
3-9-2) مدل تحقيق و اجزاي آن : 57
3-9-3) روش هاي رايانه اي: 59
3-9-4 ) تحليل پیش فرض ها: 59
فصل چهارم 63
4-یافته¬های تحقیق 63
4-1) مقدمه 63
4-2) توصيف داده¬هاي تحقيق 63
4-2-1) توصيف جامعه و نمونه آماري 63
4-3) تحليل یافته¬های تحقيق 66
4-4) سایر یافته¬های پژوهش 67
4-5) تحليل روابط بين متغيرها 69
4-6) جمع بندی 71
فصل پنجم 73
5-تلخیص، نتیجه¬گیری و پیشنهادها 73
5-1) مقدمه 73
5-2) خلاصه یافته¬های تحقيق 73
5-3) نتیجه گیری 74
5-4) پیشنهادهای تحقیق 82
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق 82
5-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی 83
5-5) محدودیت¬های تحقیق 83
منایع و مآخذ 86

مطالب دیگر:
📒پاورپوینت درباره اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت📒پاورپوینت درباره اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها📒پاورپوینت درباره ارزیابی تست های تشخیصی📒پاورپوینت درباره ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتي و عضلاني ناشي از كار📒تحقیق درمورد تناسب بين حق و تکليف📒تحقیق در مورد تعريف تلويزيون📒تحقیق در مورد توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش📒تحقیق در مورد توليد گندم در ايران📒پاورپوینت درباره استان ايلام📒پاورپوینت درباره استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)📒پاورپوینت درباره استراتژی کسب و کار📒پاورپوینت درباره استراتژیهای قیمت گذاری📒پاورپوینت درباره استراتژي تکنولوژي📒پاورپوینت درباره استرس بلایا📒پاورپوینت درباره اصلاح ساختار سازماني📒پاورپوینت درباره اصول اساسی فارماكولوژی📒پاورپوینت درباره اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی📒پاورپوینت درباره اصول مهندسی پزشکی📒پاورپوینت درباره اعمال یداوی و جراحیهای صغیر(فصد، سل و بتر)📒پاورپوینت درباره افسردگی و سلامتی📒پاورپوینت درباره امام حسين (ع)📒پاورپوینت درباره امنیت پایگاه داده اوراکل📒پاورپوینت درباره انرژی و تبدیل های آن📒پاورپوینت درباره انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی📒پاورپوینت درباره اهداف در برنامه ریزی درسی