دریافت@ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران@

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|32011083|cbk50317370|محاسبه ارزش بازار,تعریف ارزش دفتری,فرمول نسبت نقدینگی,نسبت دارایی جاری,نسبت نقدینگی چیست, مدیریت دارایی ,مدیریت بدهی,تحقیق بررسی اندازه شرکت ,ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 96 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .
هدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری می باشد.
به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391 که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.

مقدمه
به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.
ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.
اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش¬ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می¬باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.

تشریح و بیان مساله
مبناي تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سرمايه، اطلاعاتي است كه در دوره هاي زماني مشخص شده از سوي شركت ها در بازار سرمايه منتشر مي گرد اما اين اطلاعات تنها زماني مثمر ثمر هستند كه در زمان مناسب گزارش شوند. به بياني ديگر،تصميم هاي مالي و اقتصادي استفاده كنندگان گزارش هاي مالي به نحو قابل ملاحظهاي تحت تأثير ارزش زماني اطلاعات قرار دارد. ارزش اطلاعات با افزايش تأخير در انتشار گزارش هاي مالي كاهش مي يابد. سرمايه گذاران در پايان دوره مالي به شدت نيازمند اطلاعات هستند تا بتوانند در خصوص سرمايه گذاري خود پيش بيني و تصميم گيري نمايند. سودمندي، اثربخشي و اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده كنندگان، به سرعت گزارشگري مالي بستگي دارد (جوشي 2005) .به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود.
سرعت گزارشگري، به معناي ميزان تأخير زماني در ارائه گزارش هاي مالي شركت ها بايد مورد توجه ويژه تهيه كنندگان گزارش هاي مالي باشد.سودمندی صورت های مالی در صورتی که آن ها در یک دوره ی منطقی بعد از تاریخ گزارش آماده نباشد از بین می رود.یک شرکت باید در موقعیتی باشد که صورت های مالی خود را به موقع افشا کند. به موقع بودن گزارش هاي مالي،يكي از مهمترين اركان كيفيت ارائه اطلاعات مالي شركت هاست، چرا كه بهنگام بودن اطلاعات است كه مي تواند به استفاده بهتر و مفيدتر استفاده كنندگان اطلاعاتي منجر بشود كه محصول نهايي سيستم حسابداري مخابره مي كند
منظور از این تحقیق تعیین عواملی که سبب کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن مدت زمان تهیه صورت ها ی مالی می باشد. لذا دراین پژوهش به رابطه ی بین به موقع بودن گزارش های مالی شرکت و متغیرهای مرتبط با نسبت های حسابداری در بورس تهران پرداخته می شود. پس سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چه عواملی بر به موقع بودن گزارش مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است ؟

ضرورت انجام تحقیق
انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود و به ارزشيابي و قيمت گذاري اوراق بهادار جذب سرمايه و حفظ اعتماد سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه كمك مي كند در مقابل، دسترسي نداشتن به اطلاعات دقيق و به موقع باعث ناكارايي بازار افزايش ابهام در تصميم گيري و كاهش مربوط بودن گزارش هاي مالي و محتواي اطلاعاتي آنها مي شود تأخير در انتشار اطلاعات مالي مي تواند منجر به مشکلات قيمت گذاري اوراق بهادار و بي عدالتي در ميان سرمايه گذاراني شود كه امکان دسترسي برابر به اطلاعات مهم را ندارند. قانون گذاران قبل از آن كه بتوانند قانون مؤثري براي كاهش فاصله زماني گزارشگري وضع نمايند، بايد دلايل اصلي اين مسئله را دريابند. لذا بر آن شدیم تا عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی را در این تحقیق تعیین نماییم.
در این تحقیق تلاش شده است ،که با شناسایی عوامل موثر وتعیین درجه اهمیت آنها در به موقع بودن گزارش مالی به تهیه کنندگان صورت های مالی کمک کند که با در نظر گرفتن این عوامل بتوانند گزارشات مالی خود را به موقع به استفاد کنندگان ارائه کنند.
هیچ تحقیق داخلی تا کنون به بررسی شناسایی عوامل موثر به موقع بودن گزارش های مالی شرکتها و رتبه بندی این عوامل را بر اساس شیوه ی تحلیل عاملی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نپرداخته است.
لازم به ذکر است که کلیه ی پژوهشهای انجام پذیرفته در باره ی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی،با استفاده از رگرسیون و همبستگی آزمون شده اند،و در این پایان نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته بندی و در نهایت اولویت بندی جامع عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی از طریق مدل رتبه بندی فریدمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می گیرد.
این تحقیق به نوبه خود از نظر قلمرو مکانی و زمانی بدیع به حساب می آید و علی الخصوص از آنجا که تا کنون تحقيق جامعي که به شناسائي، دسته‌بندي، ارزيابي درجه اهميت و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد يافت نگرديد، تحقيق حاضر مي‌تواند جديد باشد. در ضمن به‌کارگيري تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره براي رتبه‌بندي اين عوامل به نوآوري اين تحقيق کمک مي‌نمايد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصول پایان نامه 2
فصل اول کلیات تحقیق 2
1- 1 مقدمه 2
2-1 تشریح و بیان مساله 3
3-1 ضرورت انجام تحقیق 4
4-1 اهداف تحقیق 5
5-1 پرسش های تحقیق 6
6-1فرضيه‏هاي تحقیق 6
7-1روش شناسی تحقیق 7
8-1تعاریف عملیاتی واژه ها 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق 9
1-2 مقدمه 9
2-2-مبانی نظری 9
1-2-2- گزارش مالی 10
2-2-2 مفاهیم نظري گزارشگري مالی 11
3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 12
4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالي 13
3-2پیشینه موضوع و متغیرها 14
1-3- 2 مبانی نظری ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي 14
2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی 20
3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام 22
4-3-2نسبت نقدینگی 23
5-3-2 مدیریت بدهی 25
6-3-2 مدیریت دارایی 25
7-3-2 نسبت سودآوری 26
8-3-2 اهرم مالی 28
9-3-2 اندازه شرکت 29
4- 2 تحقیقات نظری 30
5-2 پژوهش های پیشین 32
1-5-2 تحقیقات خارجی 32
2-5-2 تحقیقات داخلی 43
3-5-2 خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی 47
6-2 مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 54
1-3مقدمه 54
2-3روش کلی تحقیق 55
3-3تعریف جامعه آماری 56
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 56
5-3روش گردآوری داده ها و کاربرد آن 57
6-3 ابزار تحقیق و کاربردآن 57
7-3روش های و ابزار تحلیل داده ها 58
8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 61
فصل چهارم: یافته های تحقیق 63
1-4مقدمه 63
2-4 توصیف نمونه آماری 63
3-4 توصیف یافته ها 65
1-3- 4آمار توصیفی 68
2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها 69
4-4 شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 70
5-4 ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 72
6-4 رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 74
7-4 تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 76
8-4 جمع بندی 76
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات 79
1- 5 مقدمه 79
2-5خلاصه یافته ها 79
4-5نتیجه گیری 82
5- 5 محدودیت های تحقیق 83
6-5پیشنهاد های تحقیق 84

مطالب دیگر:
📚تحقیق بررسی راه های پیشگیری از سرقت📚تحقیق بررسی قتل ناشی از تقصیر📚تحقیق در مورد بررسی نتیجه قتل📚تحقیق بررسی نحوه رسیدگی به دعوای عمومی📚تحقیق در مورد هتک حرمت مردگان📚تحقیق در مورد بررسی استیفا و ایقا📚تحقیق بررسی تأثیر حمل و نقل بر کاهش آلودگی هوا📚تحقیق بررسی بی عدالتی در تقسیم امکانات رفاهی شهری و روستایی📚تحقیق بررسی الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری_مسئولیت مدنی)📚تحقیق درمورد ثبت نکاح📚تحقیق بررسی معاینه اجساد و کالبد شکافی📚تحقیق بررسی نقش کوره ها در صنایع📚تحقیق بررسی فرهنگسازی در الگوی مصرف آب📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتریان (فصل دوم)📚مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مدل های سبکهای رهبری (فصل دوم)📚مبانی نظری و سوابق پژوهش تعاریف و تاریخچه ارزش ویژه برند (فصل دوم)📚تحقیق بررسی تربیت جنسی کودکان در خانواده📚تحقیق بررسی حق کودکان در برخورداری از محیط زیست سالم📚پاورپوینت خطوط تاثير سازه هاي معين📚تحقیق بررسی مفهوم شهرسازی و توسعه پايدار در معماري📚تحقیق بررسی تاثیر کامپیوتر بر زندگی امروزی📚پاورپوینت با موضوع سیستم پیش ساخته بتنی📚دانلود پاورپوینت با موضوع معبد کرنک📚پاورپوینت با موضوع ماشينکاری به روش الکترو شيميايی (ECM )📚دانلود پاورپوینت رنگ در پوستر سازی