دریافت@بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران@

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|40075113|cbk50317370|بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هم اکنون فایل با موضوع بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 4

2-1) تشریح و بیان مسأله 4

3-1) چارچوب نظری تحقیق. 5

4-1) ضرورت انجام تحقیق. 6

5-1) فرضیات تحقیق. 7

6-1) اهداف تحقیق. 7

1-6-1) سازمان بورس اوراق بهادار تهران. 8

2-6-1) سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی مستقل. 8

3-6-1) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان. 8

7-1) روش تحقیق. 8

8-1) قلمرو تحقیق. 9

9-1) تعریف واژه های كلیدی تحقیق. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2) مقدمه 13

2-2) تعاریف هموارسازی سود 14

3-2) انواع هموارسازی سود 14

1-3-2) سود هموار طبیعی. 15

2-3-2)هموارسازی واقعی. 15

3-3-2)هموارسازی مصنوعی. 16

4-2) مفاهیم سود ویژه 16

5-2) ابزار های هموارسازی مصنوعی سود 18

1-5-2) زمان بندی رویداد ها 18

2-5-2)هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص... 19

3-5-2)هموارسازی از طریق طبقه بندی. 19

6-2) تكنیك ها ی هموارسازی سود 19

1-6-2)دستكاری در درآمد ناویژه 20

2-6-2) حسابداری دارائیهای نامشهود و هزینه های انتقالی به سالهای آتی. 21

3-6-2) نحوه برخورد با هزینه ها یا درآمدهای غیر تكراری. 23

4-6-2) حسابداری ذخیره ها 24

5-6-2) حسابداری اموال. 25

6-6-2) حسابداری موجودی كالا. 27

7-6-2) مزایای پاداش.. 28

8-6-2)هزینه های تحقیق و توسعه 28

9-6-2) زمانبندی در شناخت هزینه ها 29

7-2)انگیزه های هموارسازی سود 29

1-7-2) افزایش رفاه سهامداران. 29

2-7-2) تسهیل قابلیت پیش بینی سود 30

3-7-2)افزایش رفاه مدیریت.. 30

8-2) روش های مطالعه هموارسازی سود 31

1-8-2) مدل سنتی. 32

2-8-2)مدل ایمهاف.. 33

3-8-2) مدل ایكل. 33

9-2) فرضیه بازاركارا 36

1-9-2)انواع كارایی در بازار سرمایه: 37

10-2) پیشینه تحقیق. 40

1-10-2) تحقیقات داخلی. 40

2-10-2) تحقیقات خارجی. 42

11-2) خلاصه فصل. 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3) مقدمه 46

2-3) متغیرهای عملیاتی و روش تحقیق. 46

3-3) روش تحقیق. 47

4-3)مدل تحقیق. 47

5-3) ابزارگردآوری اطلاعات.. 48

6-3) وجود هموارسازی. 48

7-3) وجود اختلاف معنی داربین میانگین بازده های غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز 49

8-3) تاثیر نوع صنعت برمیانگین بازده غیرعادی شركتهای هموارساز و غیرهموارساز. 49

9-3) تاثیر اندازه شركت در کسب میانگین بازده غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز. 50

10-3) اندازه گیری متغیرها 51

1-10-3) شاخص هموارسازی. 51

2-10-3) متغیر میانگین بازده های غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز(فرضیه دوم)..... 52

3-10-3) متغیر نوع صنعت.. 53

4-10-3) متغیر اندازه شركت.. 54

11-3) جامعه مورد مطالعه، نمونه آماری و منبع اطلاعات.. 54

12-3) روش های آماری. 56

1-12-3) آمار توصیفی. 56

13-3)وجود تفاوت معنی داربین میانگین بازده غیرعادی شركت های هموارساز وغیرهموارساز. 58

1-13-3) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه: 58

14-3) تاثیر نوع صنعت بر میانگین بازده غیرعادی. 60

1-14-3) آزمون مقایسه میانگین چند جامعه 60

15-3) ارتباط اندازه شركت با میانگین بازده غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز. 60

1-15-3) همبستگی. 61

2-15-3) ضریب تعیین. 61

3-15-3) ضریب همبستگی. 62

4-15-3) ضریب همبستگی اسپیرمن: 63

5-15-3) آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی. 63

16-3) خلاصه فصل. 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4 مقدمه‏ 66

2-4) آمار توصیفی. 66

3-4)آزمون فرضیه اول. 68

4-4)آزمون فرضیه دوم 69

5-4) آزمون فرضیه سوم 71

6-4) آزمون فرضیه چهارم 73

7-4) خلاصه فصل. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 76

2-5) خلاصه موضوع و روش تحقیق. 76

3-5) خلاصه یافته های تحقیق. 78

1-3-5) نتیجه آزمون فرضیات تحقیق. 78

4-5) بررسی تطبیقی یافتهها 79

5-5) محدودیتها 80

6-5) پیشنهادها 80

1-6-5) پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی(حسابرسان مستقل) 80

2-6-5) پیشنهاد به سازمان بورس اوراق بهادار تهران. 80

3-6-5) پیشنهاد به استفاده کنندگان از صورتهای مالی بویژه سرمایه گذاران. 81

4-6-5) پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 81

7-5) خلاصه فصل پنجم 82

پیوستها

پیوست الف : لیست شرکت ها 84

پیوست ب : خروجی نرم افزار. 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 92

منابع لاتین: 93

چکیده انگلیسی: 94

جدول (1-3) شرکتهای نمونه به تفکیک صنعت.. 54

جدول (1-4) تفکیک کل شرکتهای نمونه بر اساس شاخص ایکل. 67

جدول (2-4) نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف.. 67

جدول (3-4) نتیجه آزمون نسبتها بر اساس خروجی نرم افزار. 68

جدول (4-4) نتایج آمار توصیفی دو گروه شرکتهای هموارساز وغیرهموارساز. 69

جدول (5-4) آزمون مقایسه میانگین بازده غیر عادی شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. 70

جدول (6-4) نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از تحلیل واریانس دوطرف.. 72

جدول (1-5) نتایج آزمون فرضیات.. 78

نمودار 1-2 هموارسازی سود 15

چكیده:

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد مختلف در نظر گرفته می شود، مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی( که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی سود گزارش شده دارد) در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد و میتواند در قالب این اختیارات، نوسانهای دوره ای سود را از کاهش دهد.

هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود كه به منظور كاهش نوسان های دوره ای سود شكل میگیردد. صاحبنظران حسابداری معتقدند که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکتهایی که تغییرات سود آنها کمتر است(شرکتهای هموارساز سود) دارند وحاضرند بهای بیشتری برای سهام این گونه شرکتها بپردازند.

این تحقیق به می پردازد. داده ها برای 65 شرکت از صنایع مختلف، از سال 1379الی1386

جمع آوری گشته است. نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و هموارسازی سود تاثیر معنی داری بر کسب بازده غیر عادی سهام شرکتها ندارد. همچنین نوع صنعت واندازه شرکتها بر کسب بازده موثر

نمی باشند.


مطالب دیگر:
📗مقاله درباره استفاده از فیبر نوری برای انتقال نور خورشید به مکانهای سربسته📗مقاله درباره الگو سازی ترمودینامیكی از تعادل فاز تركیبات چند تایی📗مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران📗مقاله درباره انتقالات کابل فیبر نوری📗مقاله درباره انرژی آب📗مقاله بانکداری نوین و تعریف ان📗مقاله درباره انرژی📗تحقیق در مورد مقره📗نحوه حفاری تونل📗طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی📗تست نامیدن اسامی و افعال📗ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی - دندانه فلزی📗مقاله درباره آنالیز پروفایل میدان📗مقاله درباره آینه و انواع آن📗مقاله برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ (تحول زمانی و اسپین)📗مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی📗مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك📗بكارگیری محاسبه مولكولی با استاندارد رمزگذاری داده‌ها📗چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!)📗گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه📗بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان📗تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها📗طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع📗مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن📗مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل