دریافت@بررسی اثرات جریانات نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر و اقتصادی شركت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار@

بررسی اثرات جریانات نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر و اقتصادی شركت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار|41008666|cbk50317370|ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد هزینه نمایندگی رشد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس
هم اکنون فایل با موضوع بررسی اثرات جریانات نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر و اقتصادی شركت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان مساله پژوهش.... 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.... 6

1-4 اهداف پژوهش.... 7

1-4-1 اهداف علمی پژوهش.... 7

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش.... 7

1-5 پرسشهای پژوهش.... 8

1-6 فرضیه های پژوهش.... 8

1-7 روش پژوهش.... 9

1-8 قلمرو پژوهش.... 9

1-9 جامعه آماری پژوهش.... 9

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات... 10

1-11 روش تحلیل داده ها 10

1-12 تعریف مفاهیم، واژه ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش.... 10

1-13 خلاصه فصل.. 11

1-14 ساختار کلی پژوهش.... 12

فصل دوم: چارچوب نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 14

2-2 مبانی نظری.. 15

2-2-1 مفهوم سود و وجه نقد و اهمیت آنها 15

2-2-2 مفهوم سود درگزارشگری مالی.. 16

2-2-3 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 18

2-3 جریان نقد آزاد. 19

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-3-1 ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ.. 20

‫2-3-2 ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ‫ 20

2-3-3 ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺮای صاحبان سهام. 21

2-3-4 جریان نقد عملیاتی.. 21

2-4 تعریف مدیریت جریانهای نقدی.. 22

2-4-1 انگیزه شركت ها از مدیریت جریان های نقدی.. 22

2-4-2 انگیزه افزایش رفاه سهامداران.. 23

2-4-3 انگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی.. 24

2-4-4 افزایش رفاه مدیریت... 24

2-5 روشهای مدیریت جریان های نقدی.. 24

2- 6 رابطه میان مدیریت جریان نقدی و تئوری اثباتی حسابداری.. 26

2-7 هزینههای نمایندگی.. 26

2-7-1 رابطه بین نماینده و مالک در چارچوب تئوری نمایندگی.. 27

2-7-2 مشکلات نمایندگی.. 28

2-8 مفهوم عملکرد مالی.. 29

2-8- 1 ساختار سرمایه و عملکرد مالی.. 30

2-8-2 روشهای تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت... 30

2-8-3 عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکتها 31

2-8-3-1 استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکتها 31

2-8-3-2 تامین مالی و عملکرد مالی شرکتها 32

2-8-3-3 سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها 33

2- 9 مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد. 34

2-9-1 ارزش افزوده اقتصادی.. 34

2-9-2 مزایای ارزش افزوده اقتصادی.. 35

2-9-3 معایب ارزش افزوده اقتصادی.. 37

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-9-4 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی.. 37

2-9-5 هزینه سرمایه. 38

2-9-6 ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده. 40

2-9-7 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده. 41

2-9-8 ارزش افزوده بازار (MVA). 42

2-10 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش.... 43

2-11 پیشینه پژوهش.... 43

2-11-1 پژوهش های خارجی.. 44

2-11-2 پژوهش های داخلی.. 48

2-12 خلاصه ی فصل.. 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 54

3-2 روش پژوهش.... 55

3-3 اهداف پژوهش.... 55

3-3-1 اهداف علمی پژوهش.... 55

3-3-2 اهداف کاربردی پژوهش.... 56

3-4 قلمرو پژوهش.... 56

3-4-1 قلمرو موضوعی پژوهش.... 56

3-4-2 قلمرو زمانی پژوهش.... 57

3-4-3 قلمرو مکانی پژوهش.... 57

3- 5 فرضیه های پژوهش.... 57

3- 6 متغیرهای پژوهش و نحوة سنجش آنها 58

3- 7 جامعه آماری پژوهش.... 64

3-7-1 روش نمونه گیری آماری.. 65

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3- 7-2 روش گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش.... 65

3- 8 روش کلی تحلیل داده ها 65

3-9 روشهای آماری.. 66

3- 9- 1 روش آزمون فرضیه ها 66

3- 9- 2 تحلیل رگرسیون.. 67

3- 9- 2- 1 ضریب تعیین.. 67

3- 9- 2- 2 ضریب همبستگی.. 68

3- 9- 2- 3 آزمون كولموگروف- اسمیرنوف(k-s). 68

3- 9- 3 آزمون معنادار بودنR.. 68

3- 9- 4 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون.. 70

3- 9- 4- 1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون.. 70

3- 9- 4- 2 آزمون معنادار بودن ضرایب... 71

3- 9- 5 تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده. 71

3- 9- 6 آزمون دوربین- واتسون.. 72

3- 10 خلاصه ی فصل.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه. 74

4-2 آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره. 74

4-3 تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. 75

4-3-1 آمار توصیفی.. 75

4-3-2 آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 78

4-3-5 آزمون مانایی متغیرها 78

4-3-6 آزمون های هم انباشتگی پانل.. 81

4-3-7 آزمون همخطی.. 82

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-3-8 آزمون F لیمر. 84

4-3-8 آزمون هاسمن.. 85

4-3-9 برآورد فرضیه اصلی اول.. 85

4-3-9-1 نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 1-1. 86

4-3-9-2 نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 1-2. 87

4-3-10 برآورد فرضیه اصلی دوم. 89

4-3-10-1 نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-1. 89

4-3-10-2 نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-2. 91

4-3-10-3 نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-3. 93

4-3-11 آزمون همسان بودن واریانس خطا 95

4-3-12 آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش.... 97

4-4 خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم: تفسیر یافته­ها و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتایج آزمون فرضیه‌ها 102

5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول (1-1). 102

5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم(1-2). 103

5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی (2-1). 103

5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی (2-2). 104

5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی (2-3). 105

5-2-6 خلاصه نتایج تحقیق.. 105

5-3 نتیجه‌گیری كلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 106

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 108

5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها 108

فهرست مطالب

عنوان صفحه

5-4-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 109

5-5 محدودیت‌های انجام تحقیق.. 110

5-6 خلاصه فصل.. 110

منابع و ماخذ

الف)منابع فارسی.. 112

ب)منابع غیر فارسی.. 114

پیوست­ها و ضمائم

پیوست 1: اسامی شرکت های نمونه. 117

پیوست 2:خروجی EViews. 118


مطالب دیگر:
📂تحقیق آموزش املای فارسی📂تحقیق شمس تبریزی📂تحقیق شعراي اپيكور چه كساني هستند و تفكرات آن ها چيست؟📂تحقیق شهید دکتر مصطفي چمران📂تحقیق انواع ادبی📂پاورپوینت توپولوژی شبکه📂تحقیق مهدویت و جهانی شدن📂تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه📂خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای+ نمودار درختی📂پکیج نمونه نامه های اداری مورد نیاز+ فایل آموزشی اصول نامه نویسی و راهنمای نوشتن نامه های اداری📂مقاله افسرده خویی با ترجمه فارسی📂تحقیق مفهوم دیه (قصاص) در اسلام📂تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن📂گزارش هاي دوره كارآموزي مشاوره حقوقي و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی📂پاورپوینت خلاصه کتاب توحید مفضل📂16 نمونه آگهی فوت لایه باز psd و word📂پاورپوینت فصل دوم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان📂پاورپوینت فصل سوم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان📂پاورپوینت فصل چهارم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان📂پاورپوینت فصل ششم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان📂پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان📂پاورپوینت فصل نهم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان📂پاورپوینت مرمت خانه حباب (استان یزد) به همراه تصاویر معماری📂تحقیق شاعران و نثرنويسان قرن هفتم و هشتم📂تحقیق مکتب لهستان (درس تجزيه و تحليل و نقد آثار گرافيکي)