دریافت@ارتباط بین سیاستهای پولی و تعدیلات تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات 14)@

ارتباط بین سیاستهای پولی و تعدیلات تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات 14)|50072030|cbk50317370|
هم اکنون فایل با موضوع ارتباط بین سیاستهای پولی و تعدیلات تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات 14) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده


هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارتباط بين سياستهای پولي و تعديلات تصميمات سرمايهگذاری شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. جامعه آماری تحقيق حا ضر شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 7831 تا 7838 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 701 شرکت ميباشد. در اين تحقيق نرخ سود سپرده های کوتاهمدت بانکي، نرخ سود اوراق مشارکت و نسبت سپرده قانوني به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آنها بر تعديلات تصميمات سرمايهگذاری شرکتها مورد بررسي قرار گيرد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهيت و محتوا از نوع توصییي ي- همبسییتگي بوده، و از لحا طرح تحقيق از نوع پس رويدادی )نيمه تجربي( اسییت، يعني بر مبنای تجزيه و تحليل اطلاعات گذشیییته و تاري)ي )صیییورتهای مالي شیییرکتها( انجام ميگيرد. در اين تحقيق که از داده های تل يقي است اده شده ، نتايج حا صل از تجزيه و تحليل داده های شرکت ها با است اده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان %39 نشان مي دهد بين نرخ سود سپردههای کوتاه مدت و نرخ سود اوراق مشارکت با تعديلات تصميمات سرمايه گذاری شرکت ارتباط معکوس)من ي( وجود دارد. همچنين اين نتايج حاکي از عدم وجود ارتباط معنادار بين نسییبت سییپرده قانوني و تعديلات تصميمات سرمايه گذاری شرکتها ميباشد.مطالب دیگر:
📒پاورپوینت برنامه مدیریت پیکر بندی سیستم📒پاورپوینت برنامه نویسی Perl📒پاورپوینت برنامه نویسی به زبان C📒پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته با C++📒پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته📒پاورپوینت برنامه های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو📒پاورپوینت برنامه های راهبردی در استقرار مدیریت دانش📒پاورپوینت برند سازی📒پاورپوینت بزرگان آموزش و پرورش📒پاورپوینت بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران📒پاورپوینت بودجه و بودجه ‌بندي 📒پاورپوینت بودجه و مدیریت اقتصاد📒پاورپوینت بوم شناسی و اکولوژی شهری📒پاورپوینت بهبود جلسات مدیران📒پاورپوینت بهترین های علوم زمین📒پاورپوینت مسجد جامع قزوین 3📒پاورپوینت مسجد آقا بزرگ 3📒پاورپوینت طاق کسری📒پاورپوینت بقعه شيخ زاهد گيلانی📒پاورپوینت چفدها و طاقها ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📒پاورپوینت آتشکده📒پاورپوینت بهداشت آب و مواد غذایی📒پاورپوینت بهداشت حرفه ای در کارگاه های قالیبافی📒پاورپوینت بهداشت حرفه ای📒پاورپوینت بهداشت دهان ودندان در phc