دریافت@بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12)@

بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12)|50075400|cbk50317370|
هم اکنون فایل با موضوع بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده


یکی از راه حلهای مشکل نمایندگی، استقرار شیوههای مناسب حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی را میتوان به عنوان راهی تعریف نمود که بهوسیله آن، تأمینکنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایهگذاری خود، اطمینان مییابند. سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، از طریق ارتقای سیستمهای نظارتی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهند. در همین راستا، در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین پذیرش داوطلبانه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و احتمال آشفتگی مالی شرکتها پرداخته شد. به این منظور، از دادههای 251 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 2811 تا 2831 و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج بررسیها نشان داد ارتباطی معنادار بین متغیرهای مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار نیست.مطالب دیگر:
پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سودپیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکیپیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به ركودپیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالیپیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانیپیشینه و مبانی نظری حسابرسیپیشینه و مبانی نظری خصوصی سازیپیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزادپیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایهپیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدیپیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیتپیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالیپیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و مدیریت سودآنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند 20 اسلایدپاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 35 اسلایدپاورپوینت بررسی خواص پسته و تکنولوژی تولید کره پسته 18 اسلایدپاورپوینت اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثرپاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلایدپاورپوینت بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلایدپاورپوینت بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزاآموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملیمبانی نظری و پیشینه احساس عدالت و گرایش های سیاسیمبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکیمبانی نظری و پیشینه استقلال زنان و رفتار باروریمبانی نظری و پیشینه اینترنت و سبک زندگی جوانان